Projekts “Jumta dekoratīvo konstrukciju (krustapuķu) atjaunošana”

Uz Rīgas Vecās Svētās Ģertrūdes evaņģēliski luteriskās baznīcas jumta atkal „zied“ dekoratīvās krustapuķes!

Noslēdzies Eiropas Savienības finansēts projekts, kura ietvaros restaurēti Rīgas Vecās Svētās Ģertrūdes evaņģēliski luteriskās baznīcas dekoratīvie jumta tornīši ar krustapuķēm.

Projekta noslēgšanos var uzskatīt par finiša līniju vairāk nekā septiņus gadus ilgušam procesam, kura laikā uz Ģertrūdes baznīcas jumta atjaunotas visas 68 iepriekš noņemtās krustapuķes un restaurēti tās balstošie dekoratīvie tornīši.

Avārijas stāvoklī esošās krustapuķes, kas apdraudēja garāmgājēju dzīvību, no dievnama jumta tika noņemtas jau 2007. gada nogalē un 2008. gadā. Tolaik norisinājās arī plaša akcija „Ģertrūde skumst“, kuras laikā cilvēki tika aicināti ziedot naudu baznīcas dekoratīvo tornīšu restaurācijai un fasādes izgaismošanai. Pateicoties akcijas laikā saziedotajiem līdzekļiem, Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas finansējumam un advokāta Andra Grūtupa ziedojumam, uz Ģertrūdes jumta atgriezās 29 krustapuķes.

Atlikušie 39 dekoratīvie tornīši ar krustapuķēm atjaunoti šogad, pateicoties Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) finansējumam. ERAF ieguldījums šajā projektā ir 49 528,98 eiro, savukārt Ģertrūdes draudzes līdzfinansējums – 8 747,27 eiro.

Dekoratīvo tornīšu atjaunošana gan ir tikai pirmais solis nepieciešamajiem ieguldījumiem Ģertrūdes baznīcas fasādes atjaunošanā. Dievnams celts pirms teju 150 gadiem, un kopš tā laika ievērojami fasādes remontdarbi nebija veikti. „Atjaunotās krustapuķes baznīcai dod greznumu, bet tās ķieģeļu fasāde ir ļoti kritiskā stāvoklī,“ norāda Vecās Svētās Ģertrūdes draudzes priekšnieks Aldis Princis. Lai atjaunotu dievnama fasādi nepieciešams vismaz miljons eiro. Baznīcas jumta otrajā līmenī ir arī vēl 53 neatjaunotas krustapuķes, bet tās nerada risku garāmgājēju drošībai.

Neogotikas stilā ieturētā Vecā Svētās Ģertrūdes baznīca celta 1869.gadā pēc arhitekta Johana Daniela Felsko projekta. Dievnams atrodas galvaspilsētas centrā, UNESCO Pasaules kultūras un dabas mantojuma teritorijā un Rīgas pilsētas vēsturiskā centra teritorijā. To gadā apmeklē vidēji 56 tūkstoši cilvēku, savukārt Ģertrūdes draudzes locekļu rindām ik gadu pievienojas apmēram 200 cilvēku.

Informācija sagatavota 2015. gada 30. jūnijā.

ERAF_ieguld


 

Turpinās projekta “Rīgas Vecās Svētās Ģertrūdes evaņģēliski luteriskās baznīcas jumta dekoratīvo konstrukciju (krustapuķu) atjaunošana” īstenošana.

Pēc ziemas pārtraukuma darbu pie Rīgas Vecās Svētās Ģertrūdes evaņģēliski luteriskās baznīcas dekoratīvajām konstrukcijām jeb krustapuķēm turpina A/S “Būvuzņēmums Restaurators” speciālisti.

Līdz 2014. gada beigām tika izgatavotas un uzstādītas 11 krustapuķes, t.i., gandrīz trešdaļa no 37 paredzētajām. Ziemas pārtraukumu būvspeciālisti veltīja krustapuķu izgatavošanai darbnīcā, lai, iestājoties siltākam laikam, varētu jaunveidotās krustapuķes uzstādīt.

Būvdarbu procesā A/S “Būvuzņēmums Restaurators” speciālisti konstatēja, ka sākotnējos plānos nav tikušas atzīmētas vēl divas krustapuķes, kas, aplūkojot baznīcas senākos fotoattēlus, ir redzamas. Ņemot vērā, ka šie būvdarbi ir nozīmīgs solis kopējā jumta veidola atjaunošanā, draudzes valde nolēma veikt izmaiņas esošajā projektā un papildināt to ar divām krustapuķēm. Šobrīd notiek konsultācijas ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par izmaiņu veikšanu projektā “Rīgas Vecās Svētās Ģertrūdes evaņģēliski luteriskās baznīcas jumta dekoratīvo konstrukciju (krustapuķu) atjaunošana”.

Projekts tiek īstenots ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstu, kas sedz 84,99 % no kopējām projekta izmaksām (58 276,25 EUR) 3.4.3.3. aktivitātes „Atbalsts kultūras pieminekļu privātīpašniekiem kultūras pieminekļu saglabāšanā un to sociālekonomiskā potenciāla efektīvā izmantošanā” ietvaros. Projekta būvdarbus ir plānots pabeigt 2015. gada 30. maijā, atjaunojot un uzstādot 39 dekoratīvos tornīšus ar krustapuķēm.

Informāciju sagatavoja: Elīna Kārkla 2015. gada 16. martā.

ERAF_ieguld


 

Šī gada 1. oktobrī Rīgas Vecā Svētā Ģertrūdes evaņģēliski luteriskā draudze ir noslēgusi līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta „Rīgas Vecās Svētās Ģertrūdes evaņģēliski luteriskās baznīcas jumta dekoratīvo konstrukciju (krustapuķu) atjaunošana” īstenošanu.

Projekts tiks realizēts Kultūras ministrijas pārziņā esošās Eiropas Reģionālās attīstības fonda 3.4.3.3. aktivitātes „Atbalsts kultūras pieminekļu privātīpašniekiem kultūras pieminekļu saglabāšanā un to sociālekonomiskā potenciāla efektīvā izmantošanā” ietvaros.

Rīgas Vecā Svētā Ģertrūdes evaņģēliski luteriskā baznīca ir celta 1869. gadā pēc arhitekta Johana Daniela Felsko projekta un ir valsts nozīmes aizsargājams kultūras piemineklis. Dažādos pārmaiņu un politiskās nestabilitātes periodos dievnams ir saglābājis savu sākotnējo funkciju un kalpojis Rīgas iedzīvotājiem un pilsētas viesiem kā garīgā patvēruma vieta.

Veiktais Rīgas Vecās Svētās Ģertrūdes baznīcas monolīto jumta konstrukciju tehniskās apsekošanas atzinums parāda, ka 37 dekoratīvie tornīši ar krustapuķēm ir fiziski un morāli nolietojušies, neatbilst sākotnējai iecerei, bojā ārējā veidola vertikālo dominanti, apdraud apmeklētāju drošību un traucē Dievnama pieejamību un sociālekonomisko izmantošanu. Dievnams atrodas UNESCO mantojuma teritorijā, tādējādi ēkas augšējās daļas atjaunošana ir svarīgs aspekts Rīgas pilsētas centrālās daļas vēsturiskā tēla saglabāšanā un dievnama nozīmīgo publisko funkciju nodrošināšanā.

Projektā paredzēts restaurēt baznīcas jumta 37 tornīšus ar krustapuķēm.

Projekta kopējās izmaksas – 58 276,25 EUR, no tiem 49 528,98 EUR (84,99%) ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums un 8747,27 EUR (15,01%) ir Rīgas Vecās Svētās Ģertrūdes evaņģēliski luteriskās draudzes finansējums.

Projekta īstenošanas laiks ir no 01.10.2014. līdz 30.05.2015.ERAF_ieguld

Informācija publicēta 2014. gada 23. oktobrī.


Sižets par Ģertrūdes baznīcas fasādes krustapuķu restaurāciju Latvijas Televīzijas ziņu raidījumā “Panorāma” svētdien, 18.janvārī.

Informācija publicēta 2015. gada 19. janvārī: http://gertrude.lv/2015/01/baznicas-krustapuku-restauracija/